Programi

U Dječjem vrtiću Vladimira Nazora provode se:

 • redoviti program (10-satni)
 • posebni programi
  • ranog učenja engleskog jezika (10-satni)
  • za djecu s motoričkim oštećenjima (8-satni)
 • alternativni odgojno-obrazovni programi

o    prema koncepciji Marije Montessori (10-satni) – za jasličku dob (1 – 3 god.)

o    prema koncepciji Marije Montessori (10-satni) – za vrtićku dob (3 – 7 god.)

 • programi javnih potreba

o    za djecu s teškoćama

o    za darovitu djecu

o    program predškole
 

U našem odgojno-obrazovnom radu provodimo i:

 • zdravstveno-rekreativne programe
 • program „Djeca u prirodi“
 • CAP program prevencije zlostavljanja djece
 • aktivnosti senzomotoričke stimulacije

Ispiši stranicu